ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/DSZ/2018

 

Zapytanie Ofertowe.docx,

                                                                                                                                                         Mielec, dn.21.02.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/DSZ/2018

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w oparciu o zasadę rozeznania rynku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Roboty w zakresie zagospodarowania terenu wraz z dostawą i montażem urządzeń do siłowni zewnętrznej, w ramach  realizacji projektu pt. „Dom Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0060/17, realizowanego w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

 

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Zaczernie 732, 36-062 Zaczernie

NIP: 8132292914

REGON: 040027806

 

II. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie realizowane zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Sposób realizacji zamówienia:

a) zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych

b) zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych,

c) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

 

IV. Szczegółowy przedmiot zamówienia

 

 1. Przygotowanie terenu zielonego polegające w szczególności na:
 • Wyrównaniu terenu – około 4 ary powierzchni
 • Zasianie trawy
 • Wykonanie altanki z drewna w kolorze uzgodnionym z zamawiającym o maksymalnych wymiarach: długość 5m, szerokość 5m, wysokość 4m
 • Wykonanie 4 drewnianych klombów do obsadzenia kwiatami o wymiarach: długość 4 m, szerokość 1,5 metra, wysokość 0,8 m

 

2.   Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej :

 • Biegacz – 1 sztuka
 • Orbitrek  - 1 sztuka
 • Rower – 1 sztuka
 • Koło duże -1 sztuka
 • Jeździec – 1 sztuka
 • Twister – 1 sztuka
 • Twister siedząco - stojący – 1 sztuka
 • Wahadło – 1 sztuka 
 • Guma do wyłożenia powierzchni pod siłownię  wraz z podbudową 52 m2
 • Krawężnik 33 mb
 • Ogrodzenie terenu murkiem z płotkiem  -20 mb 

Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zamówienia i montażu u Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty dopuszczające sprzęt do użytkowania  oraz spełniać normy bezpieczeństwa. Wymaga się aby wyposażenie i montaż były objęte gwarancją.

 

V.  Wymagania wobec Wykonawcy - wiedza i doświadczenie:

 

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna warunek dotyczący doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej trzy usługi polegające na zagospodarowaniu terenu służącego do rekreacji i aktywnego wypoczynku np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska szkolne itp. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Ewentualne oświadczenie Wykonawcy musi zawierać również wyczerpujące wyjaśnienie przyczyn braku możliwości przedłożenia innych dowodów. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

VI Wykluczenia

 

  1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

  2. Wykonawcy, których oferty zostaną złożone nieterminowo lub będą niekompletne zostaną odrzucone.

  3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej

  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

VII. Dokumenty, które należy załączyć do składanej oferty

 

 1. Formularz ofertowy –załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2,
 3. Wykaz zrealizowanych usług dla każdej części na którą wykonawca składa ofertę – załącznik nr 3.

VIII.  Miejsce i termin złożenia ofert

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.03.2018r. do godz. 12:00 w biurze Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu: Zaczernie 732, 36-062 Zaczernie,

a)      osobiście – w biurze Zamawiającego.

b)     w formie pisemnej (poczta lub kurier) na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Zaczernie 732, 36-062 Zaczernie (liczy się data wpływu przed terminem złożenia oferty), z dopiskiem: „Oferta na roboty w zakresie zagospodarowania terenu wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach realizacji projektu pt. „Dom Seniora”.

c)      Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

IX.  Kryterium oceny ofert

 

Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT. Należy podać cenę brutto za wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryteria: najniższa cena i najkrótszy termin wykonania.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + D

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

C – 60% - cena oferty

D - 40% - termin dostawy i montażu

 

Sposób obliczenia punktów:

Dla kryterium C:

Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60.

Przeliczenie wg wzoru

C (liczba punktów) = C najtańszej/C oferty badanej * 60

 

 

 

 

Dla kryterium D:

Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni kalendarzowych dostawy i montażu z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni dostawy i montażu z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 40. Termin dostawy i montażu wyposażenia będzie liczony od dnia podpisania umowy.

Przeliczenie wg wzoru

D (liczba punktów) = Dmin / Dbadane * 40

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 60, a w kryterium D to 40

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów.

 

X.  Pytania o przedmiot zamówienia:

 

W przypadku zainteresowania ofertą lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: parafia@zaczernie.eu lub telefonicznie pod numerem tel. 605 334 199. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz zgodnie z zasadami realizacji projektu. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość kontroli i oceny realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta po wykonaniu usługi, z zastrzeżeniem dostępności środków na koncie projektu.

XI.  Zmiany w umowie:

Zmiana w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1)  w trakcie obowiązywania  umowy sporządzonej na podstawie niniejszej oferty, nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,

2) nastąpi zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,

3) zmianie ulegnie termin  końcowy realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;

 4)  nastąpi zmiana istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

XII. Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
  a Zamawiającym – załącznik nr 2
 3. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

OFERTA

 

 

Dane Wykonawcy

 

Imię i nazwisko/Nazwa ……………………………………………………………………………

 

Adres ………………………….……………………………………………………………………

 

NIP/PESEL…………………………………………………………………………………………

 

Tel. i adres e-mail…………………………………………………………………………………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RPO/DSZ/2018 z dnia 21.02.2018 r. składam ofertę na roboty w zakresie zagospodarowania terenu wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, w ramach  realizacji projektu pt. „Dom Seniora” za cenę.:

 

1. cena netto ................................................................ .................................................... zł,

2. podatek VAT w kwocie ................................................................................................. zł,

3. cena brutto .................................................................................................................... zł,

4. słownie cena brutto........................................................................................................ zł

 

Termin dostawy i montażu wyposażenia

 

Liczba dni kalendarzowych dostawy i montażu wyposażenia

 

 

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Ofertę niniejszą składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, iż podana cena zawiera wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zawiera wszystkie składki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

 

                                                                                                                     ……………………………...

 

                      (podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

 

 

……………………………                                                                      …………………………                                                                       

  Pieczęć Wykonawcy                                                                                   Miejscowość i data               

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 21.02.2018r. nr 2/RPO/DSZ/2018

 

ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy).

działając w imieniu i na rzecz:…………………………………………………………………….

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

 

 

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………………..

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

Załącznik nr 3 – Doświadczenie Wykonawcy

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  …………………………………                                                             …….……………………..                                                                                                                          

/pieczęć Wykonawcy                                                                                      Miejscowość i data

 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

do zapytania ofertowego z dnia 21.02.2018 r. nr 2/RPO/DSZ/2018

 

Wykaz doświadczenia Wykonawcy

 

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Podmiot na rzecz którego była wykonana usługa, adres oraz nr telefonu

Data wykonania usługi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

………………………………..

(podpis i pieczęć Wykonawcy)